Policy för kvalitet och miljö

I vår uppgift att belägga fästelement skall alla arbeta för att göra Pac2´s intressenter nöjda. Tillsammans strävar vi mot en hållbar utveckling av företaget och för att uppfylla samhällets krav. Vi vill erbjuda produkter och arbeta i energieffektiva processer som värnar om våra resurser och tar hänsyn till människa och miljö. Det skall vara naturligt för oss att engagera oss i ständiga förbättringar av både processer och miljöpåverkan.

https://pac2.se/wp-content/uploads/2019/09/fti.jpg

Medlem i FTI

Vi tar vårt producentansvar och är medlem i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), näringslivets system för återvinning av förpackningar.

REACH - Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals

Se vad våra två huvudsakliga leverantörer av kemiska material skriver om REACH.

Brev från Henkel Loctite Brev från omniTECHNIK

RoHS

Se detta dokument som intygar att våra produkter är RoHS-kompatibla

RoHS Certificate of Compliance

Kvalitet & miljö

Vi har tidigare erfarenheter av fordonsindustrins krav vilket innebär att vi möter kundkrav som motsvarar tillämpliga delar av IATF 16949 t ex PPAP. Sedan 2006 är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Certifikat ISO

Vår policy är inte bara tomma ord, utan ett faktiskt ställningstagande

Arbeta med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft
Med engagemang och lyhördhet för våra kunders högt ställda krav, alltid sträva efter att leverera förväntad kvalitet i rätt tid
Våra handlingar och beslut skall leda till minsta möjliga miljöpåverkan, alltså förebygga förorening och minimera vårt avfall
Beakta livscykelperspektivet vid inköp och utveckling samt bedömningav miljöaspekter
Vara kompetenta och inse att varje prestation bidrar till vår framgång
Vi sätter upp mål för vår verksamhet syftande till att förenkla och förbättra vår verksamhet
Ledningen skall tillhandahålla rätt resurser för ett effektivt arbete
Vi uppfyller tillämpliga lagar och andra bindande krav
Alla har ett ansvar för att skapa god trivsel på arbetsplatsen